...
Oblicz ratę kalkulatorem
I wnioskuj przez internet
[websoft_kr type="porównywarka kredytów hipotecznych"]

Wniosek o kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny jest długoterminowym kredytem celowym, który można wykorzystać na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym lub wtórnym. Klient może zatem ubiegać się o kredyt na sfinansowanie kupna mieszkania, domu, działki, lokalu użytkowego, a także na budowę domu lub przeprowadzenia remontu. Kredyt hipoteczny korzysta z zabezpieczenia spłaty, jakim jest hipoteka ustanowiona na rzecz banku.

Przygotowując się do wnioskowania o kredyt hipoteczny, musisz pamiętać o tym, że to zobowiązanie, które wyróżnia się dokładną weryfikacją klienta, a także licznymi dokumentami, które będą wiązały się z kupowaną nieruchomością. Dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego to: dowód osobisty, wypełniony wniosek o przyznanie kredytu, oświadczenie o dochodach, wyciąg z konta bankowego, zaświadczenie o pracodawcy o zatrudnieniu, wycena nieruchomości, odpis z księgi wieczystej, umowa przedwstępna, dokument potwierdzający prawo własności zbywcy do nieruchomości.

Wkład własny. W których bankach ?

Banki nie udzielają kredytów na 100% wartości nieruchomości. Jeśli chcesz wziąć kredyt hipoteczny, minimalny wkład własny wyniesie obecnie co najmniej 10% wartości nieruchomości. Kredyt taki dostaniesz pod warunkiem skorzystania z dodatkowego ubezpieczenia. Z oferty takiej możesz skorzystać m.in. w Banku Millennium, Santander Bank Polska, Alior Banku, Credit Agricole lub mBanku. O 15% wkładu poprosi cię Bank Pekao SA. Minimalny wkład własny na poziomie 20% musisz posiadać, jeśli chcesz starać się o kredyt w PKO BP lub BNP Paribas. Bank ING wymaga 30% wkładu własnego, a BOŚ Bank poprosi o wniesienie aż 40% wartości kupowanej lub budowanej nieruchomości.

 

Wkład
własny

Jeśli chcesz wziąć kredyt hipoteczny, wkład własny jest obecnie niezbędny. W przypadku kredytu na budowę domu działka budowlana, której jesteś właścicielem, będzie stanowić wkład własny. Działka jako wkład własny zostanie przyjęta przez bank, jeśli nie jest kredytowana lub jej wartość będzie znacznie wyższa niż aktualne saldo zadłużenia. Wartość działki i domu po zakończeniu inwestycji potwierdzi wycena nieruchomości. W innym przypadku bank będzie wymagał wniesienia wkładu własnego w gotówce.

 

Czy rodzaj umowy ma wpływ na przyznanie kredytu hipotecznego ?

Kredyt hipoteczny a umowa o pracę, to rozwiązanie najbardziej preferowane przez banki. Kredytobiorcy z umową o pracę muszą spełnić najmniej formalności, aby otrzymać kredyt hipoteczny. W przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony musisz przepracować minimum 3 miesiące. Jeśli masz umowę na czas określony minimalny staż pracy to około 6 miesięcy. Umowa na czas określony powinna obowiązywać przynajmniej 6 miesięcy do przodu. W zależności od wewnętrznych procedur banku możesz się spotkać z dodatkowymi wymogami, np. bank nie będzie honorował pierwszej umowy lub poprosi Cię o przedstawienie promesy od pracodawcy z informacją, że obecna umowa zostanie przedłużona.

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny wymaga zabezpieczenia spłaty zadłużenia. Poza ustanowieniem hipoteki konieczne jest także wykupienie ubezpieczenia nieruchomości od zdarzeń losowych. W tej chwili nie ma na rynku oferty, która pozwoliłaby całkowicie zrezygnować z ubezpieczenia kredytu hipotecznego w ten sposób. Klient banku może jednak samodzielnie zdecydować o tym, czy jest chętny wykupić dodatkową polisę na życie, która także stanie się zabezpieczeniem spłaty kredytu hipotecznego.

Marża kredytowa – co to jest?

To ważny element składowy jego oprocentowania. To wartość zależna od polityki banku udzielającego kredytu. Może być obniżona, jeśli na przykład dysponujesz wysokim wkładem własnym na kredyt lub korzystasz z dodatkowych produktów bankowych przy okazji podpisywania umowy kredytowej. Do marży doliczana jest np. stawka WIBOR 3M, aby określić oprocentowanie udzielanego zobowiązania kredytowego.

Prowizja od udzielenia kredytu

Oprócz marży wartością zależną od banku, a mocno wpływającą na koszty kredytowania, jest prowizja. Może być płacona jednorazowo przy zaciąganiu zobowiązania lub też podlegać kredytowaniu – w tym drugim przypadku zostanie rozłożona na kolejne raty kapitałowo-odsetkowe, jakie będziesz spłacać w okresie kredytowania. Bardzo często prowizja bankowa przy zaciąganiu kredytu hipotecznego traktowana jest jako swoista jednorazowa opłata związana z przystąpieniem klienta

 

Aby spełnić wszystkie warunki kredytu hipotecznego, musisz dostarczyć wymagane przez bank dokumenty. Do uzyskania zobowiązania na hipotekę będziesz potrzebować dowodu osobistego, drugiego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, a także podstawowych dokumentów finansowych. Należą do nich m. in. zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach, które wystawiane jest przez pracodawcę, wyciąg z konta bankowego z ostatnich kilku miesięcy, na które wpływa wynagrodzenie oraz zaświadczenie z ZUS o wysokości podstawy, od której odprowadzane składki.

W przypadku małżeństw konieczne może być dostarczenie skróconego odpisu aktu małżeństwa oraz umowy rozdzielności majątkowej, jeśli została podpisana przez małżonków. Zawarcie umowy kredytu będzie wymagało zweryfikowania w banku tożsamości kredytobiorcy czy kredytobiorców, dlatego dowód osobisty weź ze sobą również na podpisanie umowy.

Zasadniczo dokumenty wymagane do wniosku kredytowego można podzielić na dwie kategorie:

 • związane z kredytobiorcą i jego bieżącą sytuacją finansową,
 • związane z kredytowaną nieruchomością, stanowiącą zabezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego.

Wśród dokumentów związanych z kredytobiorcą, które składane są wraz z wnioskiem o kredyt, trzeba wymienić:

 • Dokument tożsamości ze zdjęciem – zwykle dowód osobisty, ale banki wymagają również złożenia dodatkowego dokumentu dla weryfikacji tożsamości, np. paszportu.
 • Dokumenty do weryfikacji zdolności kredytowej – osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych powinny przedstawić wszystkie posiadane umowy i rachunki, klienci pracujący na podstawie umów o pracę przedstawią zaświadczenie od pracodawcy o rodzaju zatrudnienia i wysokości otrzymywanego wynagrodzenia (na druku bankowym), osoby prowadzące własną działalność gospodarczą muszą dostarczyć zaświadczenie z ZUS-u o niezaleganiu ze składkami i podobne zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami, a emeryci czy renciści muszą dołączyć do wniosku o kredyt hipoteczny odcinek renty lub emerytury czy ostatni dokument waloryzacyjny.

Banki poproszą ponadto właściciela firmy o PIT potwierdzający dochód za rok ubiegły, numer NIP i REGON. Niektóre wymagają od wszystkich kredytobiorców, bez względu na źródło pozyskiwanych dochodów, przedstawienia wyciągów z konta, potwierdzających otrzymywane wynagrodzenie, czy PIT-u z ubiegłego roku.

Ponadto trzeba przedstawić wszystkie dokumenty związane z nieruchomością, tj.:

 • operat szacunkowy nieruchomości wykonany przez rzeczoznawcę,
 • dokumenty potwierdzające własność zbywcy domu czy mieszkania do nieruchomości.

Jeśli mieszkanie czy dom pochodzą z rynku pierwotnego, to jako kredytobiorca do wniosku kredytowego musisz dołączyć:

 • numer księgi wieczystej;
 • umowę deweloperską, umowę darowizny, umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego lub umowy cywilnoprawnej, umowę przedwstępną ze spółdzielnią mieszkaniową lub umowę rezerwacyjną w formie cywilnoprawnej – dokument potwierdzający warunki transakcji;
 • promesę bankową o bezciężarowym wyodrębnieniu nieruchomości – tylko w przypadku, gdy nieruchomość od dewelopera lub ze spółdzielni mieszkaniowej jest obciążona hipoteką;
 • dokumenty potwierdzające dotychczasowe zaliczki lub wpłaty na rzecz dewelopera czy spółdzielni;
 • decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do użytkowania dla budynku, w którym mieści się lokal – tylko w przypadku kupna mieszkania;
 • potwierdzenie przyjęcia bez zastrzeżeń, przez właściwy urząd, zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych – w przypadku zakupu nowego domu.

Nieco inne dokumenty dotyczące kredytowanej nieruchomości dostarczysz, gdy za kredyt hipoteczny zechcesz kupić mieszkanie lub dom z rynku wtórnego. Wówczas do wniosku kredytowego dołączysz:

 • numer księgi wieczystej założonej dla danej nieruchomości;
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym zbywcy prawie do lokalu oraz numer księgi wieczystej gruntowej dla budynku, w którym mieści się lokal – w przypadku prawa spółdzielczego do nieruchomości bez założonej księgi wieczystej;
 • umowę darowizny, jeśli to ona była podstawą nabycia nieruchomości;
 • umowę przedwstępną kupna-sprzedaży nieruchomości, w formie notarialnej lub umowy cywilnoprawnej;
 • informację z banku kredytującego o wysokości salda do spłaty zobowiązania, w przypadku nieruchomości obciążonej już hipoteką.
Oceń nasz ranking
Twojportfel.eu - Rankingi produktów finansowych
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.